nieuws: denken in mogelijkheden

De publicatie over de typologie van het naoorlogse kantoorgebouw komt regelmatig goed van pas bij het opstellen van transformatiekaders voor leegstaande kantoren. Wat is de ruimtelijke en structurele hoofdkarakteristiek van het gebouw? Welke kansen biedt die specifieke opzet voor de herbestemming? Drie voorbeelden. Kenmerkend voor het postkantoor in Venlo zijn de langgerekte en relatief ondiepe werkvloeren met grote ramen aan weerszijden: uitermate geschikt voor het lokale museum dat een nieuw onderkomen zocht. Karakteristiek voor het GGD gebouw in Tilburg is het circuit van gangen rond twee binnenhoven: veel verkeersruimte maar daardoor ook eenvoudig te compartimenteren en ontsluiten. Typerend voor het hoofdkantoor van de Suikerunie in Breda is de kubusvorm met driehoekige inkeping en hoofdentree in het hart: een simpele omkering van de logistieke benadering kan deze markante zuidgevel helemaal vrijspelen voor de beoogde woonfunctie. De specifieke eigenheid van een kantoorgebouw is vaak een onvermoed cadeautje. Het uitpakken en op waarde schatten ervan vergen aandacht en creativiteit. 

L. van Meijel & T. Bouma (2013). Kantoorgebouwen in Nederland 1945-2015: cultuurhistorische en typologische quickscan, maart 2013 (i.o.v. RCE en NPH).

nieuws: Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen is geruime tijd gesloten voor een uitgebreide renovatie. Hierbij rijst onder andere de vraag: wat is de cultuurhistorische betekenis en waarde van het paviljoen van H.J. Henket (1988-1991) en de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (1996-2003)? Teake Bouma en Leon van Meijel hebben het antwoord daarop geformuleerd en verbeeld in twee cultuurhistorische verkenningen. Daarin werken we door de verschillende schaalniveaus, beschouwen we de opeenvolgende tijdslagen, ontrafelen we de samenstellende onderdelen, duiden we hun onderlinge verband en presenteren we de kwaliteiten en fricties. De foto toont achtereenvolgens de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (2003), de vleugel van A. Bodon (1972) en de toren van A. van der Steur (1935). Momenteel broeden drie geselecteerde architectenbureaus op ideeën voor de renovatie.

nieuws: cultuurhistorische basiskaart

van Meijel cultuurhistorie erfgoed Gouda CHBKGouda vergaapt zich aan de Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK) en vult die aan met het Post 65 erfgoed. Wat maakt deze kaart zo bijzonder? De kaart biedt naast een verzameling data ook een duiding van die data. Vertrekpunt voor de opbouw ervan zijn de landschappelijke en stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis én het thematisch ingekleurde ‘verhaal van Gouda’. De grote verbanden van de ontginning, de stadsontwikkeling en de thema’s economie, religie en scheepsvaart zijn verbeeld op kaartlagen en worden toegelicht in aanklikbare teksten. In deze ruimtelijke context en specifieke verhaallijnen krijgen de beschermde objecten hun inbedding en betekenis. Iedereen kan zelf kaartlagen kiezen en combineren met de legenda als wegwijzer. Die ontdekkingstocht leidt tot een beter begrip van de historische en actuele stad, én tot aanknopingspunten voor de toekomstige stad. Daarom gaat de gemeente nog een beleidskaart toevoegen. Bovendien wordt de stad uitgedaagd om meer Goudse thema’s uit te werken. De CHBK vind je hier

Aan de CHBK wordt sinds 2015 – in samenspraak met lokale deskundigen – gewerkt door: Els Bet (projectleider, onderzoek)  |  Maarten Wamsteeker, Steven van der Veen en Margot Quist (GIS)  |  CeesJan Frank, Luuk Keunen en Leon van Meijel (onderzoek)  |  Ruud Hofman en Dorothee Posthumus Meyjes (ambtelijke begeleiding) 

nieuws: 5 inzichten voor Post 65 erfgoed

De dynamiek van jong erfgoed is groot. Bij herbestemming of transformatie ervan schuilt de uitdaging in het borgen van erfgoedwaarden én het omarmen van veranderingen. Die symbiose vergt een brede blik en een opgavegerichte houding. Voor een overzicht van lopende Post 65 projecten klik hier.

Mijn betrokkenheid bij de herbestemming van het Nijmeegse Estelgebouw leerde me het volgende.

  1. Maak als erfgoedspecialist verbinding met marktpartijen want het Post 65 erfgoed is nauwelijks beschermd maar wordt wel in hoog tempo vernieuwd.
  2. Zet als erfgoedspecialist in op inspiratiekracht door in een vroeg stadium aan te schuiven en met gezag te spreken vanuit een gefundeerd transformatiekader.
  3. Formuleer als erfgoedspecialist een transformatiefilosofie op basis waarvan je keuzes kunt beargumenteren én ruimte laat voor het ongewisse experiment.
  4. Vertel als erfgoedspecialist het verhaal van de plek aan alle betrokkenen zodat de stenen tot leven komen: dat komt de verbouw en het latere beheer ten goede.
  5. Pak als bouwteam meteen de uitdagingen aan van de technische installaties en activeer de vindingrijkheid van de teamleden in het bedenken van maatwerk oplossingen.

Een kort artikel met achtergrondinformatie vindt u hier

Eigenaar: Fiduvast BV (Arnhem)  |  Directievoering: Peter Jacobs, Credo España  |  Ontwerp: Teake Bouma (Delft)  |  Bouwtechnische uitwerking: Geesink Weusten Architecten (Arnhem)  |  Erfgoed: van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie (Nijmegen)  |  Constructeur: Van der Vorm Engineering (Delft)  |  Bouwfysica en brandveiligheid: Peutz (Mook)  |  Installaties: GRE (Amsterdam)  |  Uitvoering: Wessels Zeist BV  |  Fotografie: Norbert van Onna (Veldhoven)

nieuws: werk aan de winkel!

vM_Maastricht_Old_Hickory_170926_def_Pagina_01Leegstand heeft de winkelstrip met bovenwoningen aan het Old Hickoryplein in Maastricht geen goed gedaan. De kruidenier, de bakker en de drogist zijn vertrokken en hun plek is ingenomen door senioren. Eigenaar Servatius heeft de hele strip gerenoveerd, de bovenwoningen opgeknapt, de winkelunits verbouwd tot seniorenwoningen en in één moeite door de sociaal onveilige achterkant van de strip verbeterd. En dat allemaal met aandacht voor de bestaande kwaliteiten want het betreft ‘Maastrichts Erfgoed’ uit de jaren vijftig naar ontwerp van de architecten A. Swinkels & B. Salemans. De bouwhistorische verkenning belichtte daarom de situering, de woningtypologieën, het ontwerphandschrift én de kansen voor de transformatieopgave. De voormalige winkelstrip heeft weer betekenis voor de buurt!