Inventarisatie en selectie 

Overzicht van erfgoed dat er echt toe doet

Bij inventarisaties nemen we het contextuele verhaal, de gebruikelijke criteria en het oordeel van betrokkenen als basis voor een beredeneerd overzicht van waardevol erfgoed. Zo’n overzichtelijke lijst, matrix of beschrijving komt van pas bij het ontwikkelen van erfgoedbeleid, bij het opstellen van een monumentenlijst of bij het actualiseren van een bestemmingsplan.

 

Kunst

 • De gemeente Nijmegen wil voorkomen dat naoorlogse kunst geruisloos verdwijnt en streeft daarom naar een inventarisatie met waardering en een beleid ter zake.
 • Het onderzoek richt zich op gebouwgebonden kunstuitingen uit de periode 1940-1990, vervaardigd door beeldend kunstenaars bij, tegen of in (semi) openbare gebouwen. Het onderzoek resulteert in een database met waardering, foto’s en een contextueel verhaal.
 • Naoorlogse kunstinventarisatie voor de gemeente Nijmegen (2018).

 

Kantoren

 • De dynamiek op de kantorenmarkt is groot, maar de kennis over het kantoor als gebouwtype is beperkt. Een handzaam overzicht over de ontwikkeling van het kantoorgebouw in Nederland ontbreekt.
 • Het verkennende onderzoek richt zich primair op de ontwikkelingsstadia in de typologie, functionaliteit, verschijningsvorm en ruimtelijke context van het kantoorgebouw. Deze verkenning resulteert in een rijk geïllustreerde publicatie.
 • Categoriaal onderzoek kantoren voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2012-2013, i.s.m. Teake Bouma) en quickscan voor de gemeente Breda (november 2016)

 

Woningbouw

 • De gemeente Eindhoven brengt het wederopbouwerfgoed in kaart door middel van categoriaal onderzoek naar verschillende gebouwtypen, met het doel om de meest waardevolle gebouwen te beschermen.
 • Voor de categorie wonen hebben wij de objecten en complexen van een groslijst gekarakteriseerd, voorzien van een achtergrondverhaal en gescoord in een waarderingsmatrix. Zo kan eenvoudig het kaf van het koren worden gescheiden.
 • Categoriaal onderzoek wonen voor de gemeente Eindhoven (februari 2016, i.s.m. Carlos van Onna, Jos en Bauke Hüsken).

 

Kerken

 • In de jaren vijftig en zestig zijn veel kerken gebouwd. Thans worden ze aan de eredienst onttrokken. Sloop dreigt, herbestemming lonkt. Voor welke kerkgebouwen moeten we ons sterk maken?
 • Tegen de contextuele achtergrond van de wederopbouw, verzuiling, liturgische vernieuwing, typologische experimenten en ontkerkelijking zijn alle kerken beschreven, gecategoriseerd en gewaardeerd. 
 • Categoriaal onderzoek voor o.a. de gemeenten Nijmegen (2001), Ede (2008), Doetinchem (2012) en Venray (2019).

 

Scholen

 • Als eigenaar van veel schoolgebouwen willen gemeenten het cultuurhistorische belang zorgvuldig kunnen afwegen bij verbouwingen of voornemen tot sloop. Hoe scoren de scholen op zichzelf en ten opzichte van elkaar?
 • In de gemeenten Breda en Nijmegen zijn tientallen schoolgebouwen gecategoriseerd, getypeerd en gewaardeerd. Zo wordt duidelijk  welke facetten van een gebouw van belang zijn en welke gebouwen binnen een subcategorie het hoogst scoren. Dat overzicht helpt een gemeente weloverwogen en transparante besluiten te nemen.
 • Categoriale quickscan voor de gemeente Breda (2008, i.s.m. Evelien van Es), Nijmegen (2019) en Venray (2019).

 

Monumentenbeschrijving

 • Uit een gebiedsonderzoek of categoriale studie komt meestal een aantal bijzondere gebouwen en complexen naar voren. Welk erfgoed komt na nadere inspectie in aanmerking voor bescherming?
 • Informatie uit het bouwdossier en een schouw ter plekke worden tekstueel verwerkt in een historische inleiding, een duidende beschrijving, een beredeneerde waardering, een gefundeerd advies en een illustratief beeldkatern. Op basis daarvan adviseert de commissie, de raad of het college over eventuele plaatsing.
 • Redengevende omschrijvingen opgesteld voor o.a. de gemeenten Doetinchem, Ede, Eindhoven, Lelystad, Nijmegen, Rotterdam, Venlo en Vught.