Transformatiekader (‘paspoort’)

Zicht op ontwikkelruimte en kansrijke ontwerprichtingen

In een transformatiekader worden kansrijke uitgangspunten geformuleerd voor de ontwerpopgave van een herbestemming of gebiedsontwikkeling. Vanuit de bestaande kernkwaliteiten en de gewenste herontwikkeling formuleren we een visie met globale denkrichtingen of specifieke kaders (van karakter- naar kansenkaart). Daarin zoeken we naar een optimale balans tussen erfgoedwaarden en ontwikkelbelangen. Schetsen laten zien waar ruimte is voor verandering en welke ontwerpprincipes inspiratie bieden voor het plan. Ruimte bieden en flexibel meebewegen vergroten immers de kans op een vlot proces en een succesvolle transformatie (afgebeelde reeks: Teake Bouma). 

 

Binnenstad

 • De Santwijckse Poort ligt op het snijvlak van de binnenstad, een woonwijk en de Waal. Welke facetten van deze historisch gelaagde plek bieden aanknopingspunten om deze stadsentree aantrekkelijker te maken?
 • Allereerst zijn de opeenvolgende ontwikkelingsstadia in beeld gebracht. Deze kaartenreeks toont dat de oriëntatie van de stad kantelde van de Linge naar de Waal, dat de havenactiviteiten geleidelijk opschoven en dat de auto steeds meer ruimte opeiste. Vervolgens zijn de belangrijkste ruimtelijke thema’s getypeerd, zoals de ‘belommerde wandeling’, de kom met de dijk, de beslotenheid van de binnenstad en het uitzicht over de rivier. De zeggingskracht en toekomstwaarde ervan zijn uitgewerkt in aanbevelingen (tekening: Els Bet).
 • Quickscan in de vorm van een ‘stripverhaal’ voor de gemeente Tiel (juni 2012, i.s.m. Els Bet).

 

Kantoor

 • Eind 2014 vertrok Royal HaskoningDHV uit het voormalige hoofdkantoor van Estel op de stuwwal in Nijmegen. Inmiddels is dit monumentale kantoorgebouw herbestemd tot luxe koopappartementen.
 • Drie aspecten maken dit gebouw uit 1976 van architect Alexander Bodon uniek. De verankering in het landschap d.m.v. tuinen, terrassen en doorzichten. De expressieve staalconstructie, chique aluminium gevels en innovatieve installaties als uitdrukking van corporate identity. En de geraffineerde verschuivingen en subtiele contrasten die het rationele gevelstramien tot leven wekken. Deze kernkwaliteiten vormen de grondslag voor de herschikte plattegronden, de gewijzigde gevels en de opzet van de terrassen (tekening: Teake Bouma).
 • Transformatiekader voor FiduVast (2014-2016, i.s.m. Teake Bouma).

 

Kazerneterrein

 • Over het rijke verleden van het Kazerne Kwartier in Blerick is een flinke stapel rapporten geschreven. De hanteerbaarheid hiervan schiet echter tekort bij de actuele herontwikkeling van het gebied.
 • Van deze rapporten hebben we een duidende samenvatting met prioritering gemaakt. Dat beeldende raamwerk dient als inspirerende input voor het ontwerpproces. Zo’n bewerkingsslag is cruciaal om erfgoedwaarden en ontwerpopgaven optimaal met elkaar te verbinden (tekening: Els Bet). 
 • Cultuurhistorisch Raamwerk voor de gemeente Venlo (maart 2015, i.s.m. Els Bet en Marc Kocken).

 

Woonbuurt

 • Stichting Woonbedrijf wil in de buurten Limbeek en Tivoli een paar woningblokjes slopen. Vervangende nieuwbouw moet voorzien in aanvullende woningtypen, zodat zittende bewoners wooncarrière kunnen maken. Zorgvuldigheid is geboden omdat beide woonbuurten op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Eindhoven staan.
 • Voor beide buurten hebben wij een analyse gemaakt die inzicht biedt in de kernkwaliteiten van het bestaande én in de speelruimte voor de gewenste verandering. De transformatiefilosofie spreekt zich uit over thema’s als gebruik, oud en nieuw, deel en geheel. Concrete aandachtspunten gaan in op het idioom van de verkaveling, buitenruimte en architectuur (tekening: Teake Bouma). 
 • Cultuurhistorische quickscan en transformatiekader voor Stichting Woonbedrijf (2014-2015, i.s.m. Teake Bouma). Dergelijk onderzoek ook voor het Airey-buurtje van Talis in Nijmegen (juli 2017).

 

Instituut

 • De eigenaar van instituut ‘Mutsaersoord’ onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheden van een herbestemming van dit monumentale pand. In het beschikbare bouwhistorisch onderzoek ontbreekt een denkrichting voor de gewenste uitbreiding.
 • Daarom hebben wij een transformatiekader opgesteld. Daarin verbeelden we de stedenbouwkundige, ruimtelijke en architectonische kernkwaliteiten. Een duiding daarvan brengt aan het licht welke denkrichtingen kansrijk zijn. Drie verbeelde uitbreidingsmodellen doen de monumentale waarden geen geweld aan én komen tegemoet aan de wens van de eigenaar (tekening: Teake Bouma).
 • Transformatiekader i.o.v. de gemeente Venlo (juni 2015, i.s.m. Teake Bouma).

 

Woonblok

 • Te kleine en te hokkerige woningen zetten de leefbaarheid onder druk van het ‘Eerste Kremlin’ in Gorinchem. Wat is de bandbreedte voor verandering aan dit rijksmonument? En kunnen nieuwe woningplattegronden een aantrekkelijk perspectief bieden?
 • Onderzoek wijst uit dat het bestaande casco zich leent voor de inpassing van eigentijdse woningtypen (tekening Teake Bouma), zonder consequenties voor het waardevolle gevelbeeld. Bovendien kan de introductie van private achtertuinen met entrees de gebrekkige relatie met het binnenterrein versterken.
 • Verkennend onderzoek voor woningcorporatie Poort6 (februari 2011, i.s.m. Teake Bouma).