Van Meijel: werkwijze en visie

Wij bieden op een bondige en beeldende wijze inzicht in de kernkwaliteiten, knelpunten en toekomstwaarde van een gebouw, plek of gebied, en doen dat door:

  • Logische stappen te zetten: van typering via duiding en waardering naar advisering.
  • Alle tijdslagen en functies te beschouwen: van eerste idee tot laatste wijziging.
  • Alle schaalniveaus te doorlopen: van de grote ruimtelijke structuur tot het kleine architectonische detail (zie tekeningen Els Bet).
  • Alle bronnen te onderzoeken: het erfgoed zelf, beleidsdocumenten, oral history, bouwarchief, publicaties, historische kaarten en foto’s.
  • Oog te hebben voor de im-/materiële geschiedenis: ‘de stenen’ én het verhaal.
  • Verbinding te zoeken: van betekenisvolle kwaliteiten naar kansrijke ontwerpthema’s.

Een onderzoek omvat de bouw- en gebruiksgeschiedenis en het tijdsbeeld (‘het verhaal’), een duiding van de architectonische kenmerken, de typologische essentie en de ruimtelijke logica (‘de analyse’) en een set kernkwaliteiten en knelpunten (‘de waardering’). Deze componenten helpen bij het maken van onderbouwde keuzes bij het transformeren van erfgoed.

Bij het transformeren van een gebouw, plek of gebied kan het erfgoedperspectief waardevolle handreikingen bieden, zowel bij een restauratieve als bij een ontwikkelingsgerichte benadering. De uitdaging is om de actuele ontwerpopgave en de bestaande erfgoedwaarden zó met elkaar te verknopen, dat zoveel mogelijk kernkwaliteiten worden benut en knelpunten worden opgelost. Op die manier kunnen bestaande elementen en nieuwe ingrepen elkaar op een vanzelfsprekende manier aanvullen en versterken. Bovendien blijft het erfgoed zo deel uitmaken van de stedelijke dynamiek en wordt het geen museaal object.