nieuws: herontwikkeling Martinushof Tegelen

vanMeijel_cultuurhistorie_Tegelen_Martinushof_1De herontwikkelingslocatie Martinushof in Tegelen maakt deel uit van een historisch gegroeid Zustercomplex. Het ziekenhuis is van belang voor de lokale geschiedenis, en de locatie vormt een stedenbouwkundig scharnierpunt in de dorpskern. In opdracht van de gemeente Venlo hebben Leon van Meijel en Els Bet de gebiedskarakteristiek onderzocht en uitgangspunten voor de herontwikkeling geformuleerd. De eerbiedwaardige activiteiten van de Zusters en de stedenbouwkundige ontwikkelstadia van Tegelen laten zien, dat de positie van Martinushof in het dorp een paar keer aanzienlijk is veranderd. Door het uitpluizen van deze ‘lange lijn’ wordt duidelijk aan welke ruimtelijke stelsels de herontwikkeling een bijdrage zou moeten leveren, én welke kwaliteiten daarbij belangrijk zijn. Relevante stelsels zijn de historische ‘hartlijn’ van de winkelstraat, de zichtlijnen van het kerkenkruis, het langgerekte plantsoen voor het Raadhuis en het naoorlogse centrumfront. Met een set tekeningen is de Gordiaanse knoop ontrafeld.

nieuws: herbestemming Weerterhof Meerssen

vanMeijel_cultuurhistorie_meerssen_weerterhof_1De van rijkswege beschermde Weerterhof in Meerssen wordt verbouwd tot crematorium. In de verkennende ontwerpfase had architect Kurt Gouwy van [AIR] architectuur en research behoefte aan inzicht in de cultuurhistorische essentie van deze eeuwenoude Limburgse hoeve. De ingrediënten hiervoor waren weliswaar voorhanden in een bouwhistorische waardestelling. Maar de veelheid aan feiten en waarden was als handreiking voor de ontwerpopgave onvoldoende geprioriteerd en geduid op een conceptueel niveau. Met dat doel voor ogen heeft Van Meijel eerst de belangrijkste kernkwaliteiten benoemd, en deze vervolgens thematisch geordend, analytisch getekend en puntsgewijs getypeerd. Aan bod komen onder andere: het stelsel, de domeinen, de oriëntatie, de ‘donut’, de twee-eenheid en de centrale as. Per thema zijn ook de kansen en bedreigingen voor de herbestemming aangestipt. Zo is de bouwhistorische waardestelling in slechts zes pagina’s met elf tekeningen kernachtig en ontwikkelingsgericht op begrip gebracht.

nieuws: uitbreiding Mutsaersoord Venlo

vanMeijel_cultuurhistorie_Venlo_Mutsaersoord_Pagina_01De eigenaar van instituut ‘Mutsaersoord’ onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheden van een herbestemming. In de monumentenbeschrijving en de bouwhistorische waardestelling ontbreekt een denkrichting voor de beoogde uitbreiding. Daarom hebben Leon van Meijel en Teake Bouma op verzoek van de gemeente Venlo een transformatiekader opgesteld. Daarin verbeelden we de ruimtelijke, stedenbouwkundige en architectonische kernkwaliteiten. Die duiding van de essentie laat zien welke denkrichtingen kansrijk zijn. Concreet reiken we drie uitbreidingsmodellen aan, die enerzijds de monumentale waarden respecteren en anderzijds tegemoet komen aan de wens om het gebouw uit te breiden. Denken in mogelijkheden motiveert!