nieuws: 5 inzichten voor ‘post 65’ erfgoed

van Meijel cultuurhistorie Nijmegen Estel (Norbert van Onna)De dynamiek van jong erfgoed is groot. Bij herbestemming of transformatie ervan schuilt de uitdaging in het borgen van erfgoedwaarden én het omarmen van veranderingen. Die symbiose vergt een brede blik en een opgavegerichte houding. Mijn betrokkenheid bij de herbestemming van het Nijmeegse Estelgebouw leerde me het volgende.

  1. Maak verbinding met marktpartijen want het ‘post 65’ erfgoed is nog nauwelijks beschermd maar wordt wel al in hoog tempo vernieuwd.
  2. Zet in op inspiratiekracht door in een vroeg stadium aan te schuiven en met gezag te spreken vanuit een gefundeerd transformatiekader.
  3. Formuleer een transformatiefilosofie op basis waarvan je keuzes kunt beargumenteren, maar laat daarnaast ook ruimte voor het ongewisse experiment.
  4. Vertel het verhaal van de plek aan alle betrokkenen zodat de stenen tot leven komen: dat komt de verbouw en het latere beheer ten goede.
  5. Pak meteen de uitdagingen aan van de technische installaties en activeer de vindingrijkheid van het bouwteam in het bedenken van maatwerk oplossingen.
Eigenaar: Fiduvast BV (Arnhem)  |  Directievoering: Peter Jacobs, Credo España  |  Ontwerp: Teake Bouma (Delft)  |  Bouwtechnische uitwerking: Geesink Weusten Architecten (Arnhem)  |  Erfgoed: van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie (Nijmegen)  |  Constructeur: Van der Vorm Engineering (Delft)  |  Bouwfysica en brandveiligheid: Peutz (Mook)  |  Installaties: GRE (Amsterdam)  |  Uitvoering: Wessels Zeist BV  |  Fotografie: Norbert van Onna (Veldhoven)

nieuws: unieke cultuurhistorische waardenkaart

van Meijel cultuurhistorie erfgoed Gouda CHBKGouda vergaapt zich aan de Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK). Wat maakt deze kaart zo bijzonder? Vertrekpunt voor de opbouw ervan zijn de landschappelijke en stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis én het thematisch ingekleurde ‘verhaal van Gouda’. De grote verbanden van de ontginning, de stadsontwikkeling en de thema’s economie, religie en scheepsvaart zijn verbeeld op kaartlagen en worden toegelicht in aanklikbare teksten. In deze ruimtelijke context en specifieke verhaallijnen krijgen de beschermde objecten vervolgens hun inbedding en betekenis. Iedereen kan zelf kaartlagen kiezen en combineren. Die ontdekkingstocht leidt tot een beter begrip van de historische en actuele stad, én tot aanknopingspunten voor de toekomstige stad. Daarom gaat de gemeente nog een beleidskaart toevoegen. Bovendien wordt de stad uitgedaagd om meer Goudse thema’s uit te werken. De CHBK vind je hier

Aan de CHBK is sinds 2015 – in samenspraak met lokale deskundigen – gewerkt door: Els Bet (projectleider, onderzoek)  |  Maarten Wamsteeker, Steven van der Veen en Margot Quist (GIS)  |  CeesJan Frank, Luuk Keunen en Leon van Meijel (onderzoek)  |  Ruud Hofman en Dorothee Posthumus Meyjes (ambtelijke begeleiding) 

nieuws: werk aan de winkel!

vM_Maastricht_Old_Hickory_170926_def_Pagina_01Leegstand heeft de winkelstrip met bovenwoningen aan het Old Hickoryplein in Maastricht geen goed gedaan. De kruidenier, de bakker en de drogist zijn vertrokken. Hun plek wordt tijdelijk ingenomen door antikraak-bewoners. Eigenaar Servatius wil graag de hele strip opknappen, de winkelunits verbouwen tot seniorenwoningen en in één moeite door meteen de sociaal onveilige achterkant van het complex verbeteren. Dat wil Servatius allemaal doen met zorg voor de bestaande kwaliteiten. Het betreft namelijk ‘Maastrichts Erfgoed’ uit de jaren vijftig naar ontwerp van de architecten A. Swinkels & B. Salemans. Daarom is een bouwhistorische verkenning opgesteld met o.a. aandacht voor de stedenbouwkundige context, de verscheidenheid aan woningtypologieën, het architectonische handschrift en de veranderingen sinds de oplevering. Vanuit die invalshoeken zijn alle onderdelen ook gradueel gewaardeerd. Bovendien zijn concrete aandachtspunten geformuleerd voor de transformatieopgave, zodat deze strip weer betekenis voor de buurt kan krijgen. De plannenmakerij kan van start!