nieuws: Boijmans Van Beuningen

Museum Boijmans Van Beuningen gaat vanaf komende zomer een aantal jaren dicht voor een uitgebreide renovatie. Hierbij rijst onder andere de vraag: wat is de cultuurhistorische betekenis en waarde van het paviljoen van H.J. Henket (1988-1991) en de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (1996-2003)? Het antwoord daarop formuleren en verbeelden Teake Bouma en Leon van Meijel in een cultuurhistorische verkenning met waardering. Daarbij werken we door de verschillende schaalniveaus, beschouwen we de opeenvolgende tijdslagen, ontrafelen we de samenstellende onderdelen en duiden hun onderlinge verband. De foto toont achtereenvolgens de uitbreiding van P. Robbrecht & H. Daem (2003), de vleugel van A. Bodon (1972) en de toren van A. van der Steur (1935).

nieuws: erfgoedpluim 2018

Onze Erfgoedpluim 2018 gaat naar de stichting NCO Arnhem & Nationaal Noodnet voor het belangeloos veiligstellen, authentiek inrichten en – op afspraak – speciaal voor kinderen openstellen van een ondergrondse atoombunker in de Arnhemse wijk Klarendal. Eenmaal binnen wordt de dreiging van de Koude Oorlog levensecht in de kronkelende ontsmettingsstraat met douches, de slaapzalen met opgemaakte bedden, de huiselijke kantine met bar, de geheimzinnige commandopost met kaarten aan de muur en de extra beveiligde technische ruimtes met handmatig te bedienen installaties. Een unieke ervaring met actualiteitswaarde. Deze stichting laat zien dat persoonlijke gedrevenheid veel vermag. Daarom wens ik iedereen een bevlogen 2019!

nieuws: 5 inzichten voor Post 65 erfgoed

De dynamiek van jong erfgoed is groot. Bij herbestemming of transformatie ervan schuilt de uitdaging in het borgen van erfgoedwaarden én het omarmen van veranderingen. Die symbiose vergt een brede blik en een opgavegerichte houding. Mijn betrokkenheid bij de herbestemming van het Nijmeegse Estelgebouw leerde me het volgende.

  1. Maak verbinding met marktpartijen want het Post 65 erfgoed is nog nauwelijks beschermd maar wordt wel al in hoog tempo vernieuwd.
  2. Zet in op inspiratiekracht door in een vroeg stadium aan te schuiven en met gezag te spreken vanuit een gefundeerd transformatiekader.
  3. Formuleer een transformatiefilosofie op basis waarvan je keuzes kunt beargumenteren, maar laat daarnaast ook ruimte voor het ongewisse experiment.
  4. Vertel het verhaal van de plek aan alle betrokkenen zodat de stenen tot leven komen: dat komt de verbouw en het latere beheer ten goede.
  5. Pak meteen de uitdagingen aan van de technische installaties en activeer de vindingrijkheid van het bouwteam in het bedenken van maatwerk oplossingen.

Een kort artikel met achtergrondinformatie vindt u hier

Eigenaar: Fiduvast BV (Arnhem)  |  Directievoering: Peter Jacobs, Credo España  |  Ontwerp: Teake Bouma (Delft)  |  Bouwtechnische uitwerking: Geesink Weusten Architecten (Arnhem)  |  Erfgoed: van Meijel – adviseurs in cultuurhistorie (Nijmegen)  |  Constructeur: Van der Vorm Engineering (Delft)  |  Bouwfysica en brandveiligheid: Peutz (Mook)  |  Installaties: GRE (Amsterdam)  |  Uitvoering: Wessels Zeist BV  |  Fotografie: Norbert van Onna (Veldhoven)

nieuws: unieke cultuurhistorische waardenkaart

van Meijel cultuurhistorie erfgoed Gouda CHBKGouda vergaapt zich aan de Cultuurhistorische Basiskaart (CHBK). Wat maakt deze kaart zo bijzonder? Vertrekpunt voor de opbouw ervan zijn de landschappelijke en stedenbouwkundige ontstaansgeschiedenis én het thematisch ingekleurde ‘verhaal van Gouda’. De grote verbanden van de ontginning, de stadsontwikkeling en de thema’s economie, religie en scheepsvaart zijn verbeeld op kaartlagen en worden toegelicht in aanklikbare teksten. In deze ruimtelijke context en specifieke verhaallijnen krijgen de beschermde objecten vervolgens hun inbedding en betekenis. Iedereen kan zelf kaartlagen kiezen en combineren. Die ontdekkingstocht leidt tot een beter begrip van de historische en actuele stad, én tot aanknopingspunten voor de toekomstige stad. Daarom gaat de gemeente nog een beleidskaart toevoegen. Bovendien wordt de stad uitgedaagd om meer Goudse thema’s uit te werken. De CHBK vind je hier

Aan de CHBK is sinds 2015 – in samenspraak met lokale deskundigen – gewerkt door: Els Bet (projectleider, onderzoek)  |  Maarten Wamsteeker, Steven van der Veen en Margot Quist (GIS)  |  CeesJan Frank, Luuk Keunen en Leon van Meijel (onderzoek)  |  Ruud Hofman en Dorothee Posthumus Meyjes (ambtelijke begeleiding) 

nieuws: werk aan de winkel!

vM_Maastricht_Old_Hickory_170926_def_Pagina_01Leegstand heeft de winkelstrip met bovenwoningen aan het Old Hickoryplein in Maastricht geen goed gedaan. De kruidenier, de bakker en de drogist zijn vertrokken. Hun plek wordt tijdelijk ingenomen door antikraak-bewoners. Eigenaar Servatius wil graag de hele strip opknappen, de winkelunits verbouwen tot seniorenwoningen en in één moeite door meteen de sociaal onveilige achterkant van het complex verbeteren. Dat wil Servatius allemaal doen met zorg voor de bestaande kwaliteiten. Het betreft namelijk ‘Maastrichts Erfgoed’ uit de jaren vijftig naar ontwerp van de architecten A. Swinkels & B. Salemans. Daarom is een bouwhistorische verkenning opgesteld met o.a. aandacht voor de stedenbouwkundige context, de verscheidenheid aan woningtypologieën, het architectonische handschrift en de veranderingen sinds de oplevering. Vanuit die invalshoeken zijn alle onderdelen ook gradueel gewaardeerd. Bovendien zijn concrete aandachtspunten geformuleerd voor de transformatieopgave, zodat deze strip weer betekenis voor de buurt kan krijgen. De plannenmakerij kan van start!