Transformatiekader en planvorming

Transformatiekader en planvorming

Zicht op ontwikkelruimte en kansrijke ontwerprichtingen

Bij een transformatiekader worden kansrijke uitgangspunten geformuleerd voor de ontwerpopgave van een herbestemming of gebiedsontwikkeling. Vanuit de bestaande kernkwaliteiten en de gewenste herontwikkeling formuleren we een visie met globale denkrichtingen of specifieke kaders. Als verbinder zoeken we daarin een optimale balans tussen erfgoedwaarden en ontwikkelbelangen. Schetsen laten zien waar ruimte is voor verandering en welke ontwerpprincipes inspiratie bieden voor het plan. We maken transformatiekaders, en als deelnemer aan een ontwerpatelier of bouwteam begeleiden we de toepassing ervan. Ruimte bieden en flexibel meebewegen vergroten immers de kans op een vlot proces en een succesvolle transformatie.

van_Meijel_cultuurhistorie_dienst_transformatiekader

vanmeijel_lijn_2013

 

Kantoor

 • Eind 2014 is Royal HaskoningDHV vertrokken uit het voormalige hoofdkantoor van Estel op de stuwwal in Nijmegen. Dit monumentale kantoorgebouw krijgt een herbestemming tot luxe koopappartementen.
 • Wat maakt dit gebouw uit 1976 van architect Alexander Bodon uniek? Allereerst de verankering in het landschap door middel van tuinen, getrapte terrassen en doorzichten. Bovendien de expressieve staalconstructie, chique aluminium gevel en innovatieve installaties als uitdrukking van corporate identity. Eveneens bijzonder zijn de geraffineerde verschuivingen en subtiele contrasten die het rationele gevelstramien tot leven wekken. Deze kwaliteiten zijn vertaald in getekende principes als grondslag voor de nieuwe ruimtelijke opzet van de plattegronden, de indeling en uitstraling van de gevels, de inrichting en afbakening van de terrassen.
 • Transformatiekader voor FiduVast (2014-2016, i.s.m. Take Bouma).

 

Kazerneterrein

 • Over het rijke verleden van het Kazerne Kwartier in Blerick is een flinke stapel rapporten geschreven. De hanteerbaarheid hiervan schiet echter tekort bij de actuele herontwikkeling van het gebied.
 • Van deze rapporten hebben we een duidende samenvatting met prioritering gemaakt. Dat beeldende raamwerk dient als inspirerende input voor het ontwerpproces. Zo’n bewerkingsslag is cruciaal om erfgoedwaarden en ontwerpopgaven optimaal met elkaar te verbinden. Nu zicht is op de essentie van de verschillende tijdslagen en hoe de relicten daarvan zich tot elkaar verhouden, raken ontwerpers geïnspireerd en kunnen ingrepen eenvoudig worden gewogen en gemotiveerd.
 • Cultuurhistorisch Raamwerk voor de gemeente Venlo (maart 2015, i.s.m. Els Bet en Marc Kocken).

 

Woonbuurt

 • Stichting Woonbedrijf wil in de buurten Limbeek en Tivoli een paar woningblokjes slopen. Vervangende nieuwbouw moet voorzien in aanvullende woningtypen, zodat zittende bewoners wooncarrière kunnen maken. Zorgvuldigheid is geboden omdat beide woonbuurten op de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Eindhoven staan.
 • Voor beide buurten hebben wij een analyse gemaakt die op alle schaalniveaus inzicht biedt in de kernkwaliteiten van het bestaande én de speelruimte voor de gewenste verandering. Onze zoektocht naar een optimale balans resulteerde in een algemene transformatiefilosofie en een reeks specifieke aanbevelingen. De overkoepelende filosofie spreekt zich uit over thema’s als gebruik, oud en nieuw, deel en geheel. De concrete aandachtspunten gaan in op het idioom van de verkaveling, buitenruimte en architectuur, alsmede het belang ervan voor de opgave. Beide rapportages bieden zo een inspirerend en kansrijk kader, waarbinnen de eigenaar, architect en gemeente met elkaar weloverwogen afwegingen kunnen maken.
 • Cultuurhistorische quickscan en transformatiekader voor Stichting Woonbedrijf (2014-2015, i.s.m. Teake Bouma).

 

Instituut

 • De eigenaar van instituut ‘Mutsaersoord’ onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheden van een herbestemming van dit monumentale pand. In het beschikbare bouwhistorisch onderzoek ontbreekt een denkrichting voor de gewenste uitbreiding.
 • Daarom hebben wij een transformatiekader opgesteld. Daarin verbeelden we de stedenbouwkundige, ruimtelijke en architectonische kernkwaliteiten. Een duiding daarvan brengt aan het licht welke denkrichtingen kansrijk zijn. Concreet reiken we drie uitbreidingsmodellen aan die de monumentale waarden geen onevenredig geweld aandoen, én tegemoet komen aan de wens van de eigenaar.
 • Transformatiekader i.o.v. de gemeente Venlo (juni 2015, i.s.m. Teake Bouma).

 

Woonblok

 • Te kleine en te hokkerige woningen zetten de leefbaarheid onder druk van het ‘Eerste Kremlin’ in Gorinchem. Wat is de bandbreedte voor verandering aan dit rijksmonument? En kunnen nieuwe woningplattegronden een aantrekkelijk perspectief bieden?
 • Karakteristiek zijn de unieke combinatie van een stedelijk bouwblok en een besloten hofje, de samenstelling uit identieke bouwelementen en de architectuurkenmerken van de Bossche School. Het bestaande casco leent zich voor de inpassing van eigentijdse woningtypen, zonder consequenties voor het waardevolle gevelbeeld. De introductie van private achtertuinen met entrees kunnen de gebrekkige relatie met het binnenterrein versterken.
 • Verkennend onderzoek voor woningcorporatie Poort6 (februari 2011, i.s.m. Teake Bouma).

 

Binnenstad

 • De omgeving van de Santwijckse Poort bevindt zich op het snijvlak van de historische binnenstad, een tot woonwijk omgevormd industrieterrein en de Waal met de haven. Deze belangrijke stadsentree wordt gedomineerd door auto’s en achterkanten, en mist daardoor de gewenste levendigheid en aantrekkelijkheid. Welke facetten van deze historisch gelaagde plek bieden aanknopingspunten voor de herontwikkeling?
 • Allereerst zijn de verschillende gedaantes die het gebied de afgelopen eeuwen heeft gehad in beeld gebracht met historisch beeldmateriaal en analysekaartjes. In deze kaartenreeks is o.a. te zien dat de oriëntatie van de stad kantelde van de Linge naar de Waal, dat de havenactiviteiten geleidelijk opschoven naar het oosten en dat de auto steeds meer ruimte opeiste. Vervolgens zijn de belangrijkste ruimtelijke thema’s getypeerd, zoals de belommerde wandeling, de kom met de dijk, de beslotenheid van de binnenstad en het uitzicht over de rivier. De zeggingskracht en toekomstwaarde van deze krachtige structuur- en ruimtebeelden zijn uitgewerkt in aanbevelingen.
 • Quickscan in de vorm van een ‘stripverhaal’ voor de gemeente Tiel (juni 2012, i.s.m. Els Bet).