Inventarisatie en selectie

Inventarisatie en selectie 

Overzicht van erfgoed dat er echt toe doet

Inventarisaties van objecten, structuren en ensembles worden veelal uitgevoerd als onderdeel of uitvloeisel van een gebiedsgericht onderzoek in een dorp, wijk, plangebied of gemeente. Maar ook een actualiteit zoals de wederopbouw óf de urgentie van een visie op leegstand kunnen aanleiding zijn voor een inventarisatie. In alle gevallen nemen we bronnen, veldwerk, setting en selectiecriteria als basis voor een beredeneerd overzicht van waardevol erfgoed. Zo’n overzichtelijke lijst, matrix of beschrijving komt van pas bij het ontwikkelen van erfgoedbeleid, het opstellen van een monumentenlijst of het actualiseren van een bestemmingsplan.

van_Meijel_cultuurhistorie_dienst_inventarisatiekopie

vanmeijel_lijn_2013

 

Woningbouw

 • De gemeente Eindhoven brengt het wederopbouwerfgoed in kaart door middel van categoriaal onderzoek naar verschillende gebouwtypen, met het doel om de meest waardevolle gebouwen te beschermen.
 • Voor de categorie wonen heeft de gemeente een groslijst samengesteld. De objecten en complexen van deze lijst hebben wij gekarakteriseerd, voorzien van een achtergrondverhaal en gescoord in een waarderingsmatrix. Met dit overzicht kan eenvoudig het kaf van het koren worden gescheiden.
 • Categoriaal onderzoek wonen voor de gemeente Eindhoven (februari 2016, i.s.m. Carlos van Onna, Jos en Bauke Hüsken).

 

Kerken

 • In de jaren vijftig en zestig zijn veel kerken gebouwd. Thans worden ze aan de eredienst onttrokken. Sloop dreigt, herbestemming lonkt. Voor welke kerkgebouwen moeten we ons sterk maken?
 • Tegen de contextuele achtergrond van de wederopbouw, verzuiling, liturgische vernieuwing, typologische experimenten en ontkerkelijking zijn alle kerken beschreven, gecategoriseerd en gewaardeerd. Omdat de culturele waarden en markante situering meestal evident zijn, geven architectuur- en kunsthistorische overwegingen veelal de doorslag in de prioritering.
 • Categoriaal onderzoek voor o.a. de gemeenten Nijmegen (2001), Ede (2008) en Doetinchem (2012).

 

Scholen

 • Als eigenaar van een groot aantal schoolgebouwen wil de gemeente Breda het aspect cultuurhistorie zorgvuldig kunnen afwegen als bouwkundige ingrepen aan de orde komen. Hoe scoren de scholen op zichzelf en ten opzichte van elkaar in cultuurhistorisch opzicht?
 • In totaal zestig schoolgebouwen uit de twintigste eeuw zijn getypeerd en gewaardeerd volgens het vaste stramien van de zogeheten Erfgoedmeetlat: een uitvoerige scorematrix waaruit blijkt welke facetten van een gebouw waardevol zijn en welke gebouwen binnen de categorie het hoogst scoren. Op basis van dit overzicht kan de gemeente weloverwogen en transparant besluiten nemen.
 • Categoriale quickscan voor de gemeente Breda (2008, i.s.m. Evelien van Es).

 

Monumentenbeschrijving

 • Uit een gebiedsonderzoek of categoriale studie komt meestal een aantal bijzondere gebouwen en complexen naar voren. Welk erfgoed komt na nadere inspectie in aanmerking voor bescherming?
 • Informatie uit het bouwdossier en een schouw ter plekke worden tekstueel verwerkt in een historische inleiding, een duidende beschrijving, een beredeneerde waardering, een gefundeerd advies en een illustratief beeldkatern. Op basis daarvan adviseert de monumentencommissie over eventuele plaatsing op de monumentenlijst.
 • Redengevende omschrijvingen opgesteld voor o.a. de gemeenten Doetinchem, Ede, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Venlo en Vught.