Beleid en ondersteuning

Beleid en ondersteuning

Advies over hoe je met erfgoed om kunt gaan

Cultureel erfgoed is als identiteitsbepalende én economische factor een steeds belangrijker uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij gaat het nadrukkelijk niet alleen om de beschermde gezichten en monumenten, maar ook om het karakter en de sfeer van onze alledaagse leefomgeving. Denk bij het borgen van die waarden niet alleen aan het monumenteninstrumentarium, maar bijvoorbeeld ook aan de structuurvisie, het bestemmingsplan, de welstandsnota of een inspiratieboek voor burgers. Cultureel erfgoed staat immers niet op zichzelf maar gaat een wisselwerking aan met andere beleidsterreinen. Door die interactie krijgt erfgoed betekenis en ontstaat meerwaarde en kwaliteit. Cruciaal daarbij zijn bewustwording bij, communicatie met en draagvlak onder alle betrokkenen.

Meijel_cultuurhistorie_erfgoed_beleid_ondersteuningvanmeijel_lijn_2013

 

Bewustwording

 • Als uitvloeisel van de rijksvisie ‘Kiezen voor Karakter. Visie Erfgoed en Ruimte (2011)’ is Walcheren aangewezen als wederopbouwgebied van nationaal belang. Daarom wordt in de ‘Structuurvisie Cultuurhistorie (2015)’ van de gemeente Veere extra aandacht gevraagd voor het naoorlogse erfgoed. Hoe staat het met het draagvlak hiervoor?
 • Voor dit betrekkelijk nieuwe en ‘jonge’ onderwerp is het allereerst belangrijk om de betrokkenheid te peilen, bewustwording te activeren alsmede kwaliteiten, kansen en bedreigingen te verkennen. In een reeks bijeenkomsten met raadsleden en vertegenwoordigers van dorpsraden en historische verenigingen wordt besproken wat erfgoedbeleid op kan leveren voor o.a. de identiteit, de verschijningsvorm, het toerisme en de economie van Walcheren.
 • Verkenning i.o.v. de gemeente Veere (2016, i.s.m. Bas Schout rv&b).

 

Beeldkwaliteitsplan

 • Fabriekskolonie Batadorp in Best is door het Rijk aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht. De gemeente heeft daarom het bestemmingsplan geactualiseerd. Welke zaken leg je vast in het bestemmingsplan en voor welke aspecten gebruik je andere instrumenten? Waar laat je ruimte voor de bewoners?
 • De eerder opgestelde cultuurhistorische analyse van Batadorp (2011) is uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan met een visie en streefbeelden voor de lange termijn. Ruimtelijk relevante zaken als rooilijnen, hagen en uitbreidingsmogelijkheden zijn doorvertaald naar concrete bepalingen voor het bestemmingsplan. Architectonische aspecten zoals materialen, kleurgebruik en details zijn uitgewerkt in concrete welstandscriteria. Omwille van kennisuitwisseling en draagvlak zijn de visie en criteria tot stand gekomen binnen een klankbordgroep van bewoners, fabriek, rijksdienst en gemeente.
 • Beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan- en welstandscriteria voor de gemeente Best (2012-2013, i.s.m. Teake Bouma).

 

Welstandsnota

 • Bij de actualisatie van de welstandsnota wordt een groter deel van de gemeente Venlo welstandsvrij. Dat geldt niet voor gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde. Waaruit bestaat de architectonische beeldkwaliteit van deze bijzondere gebieden?
 • In bondige teksten van maximaal vierhonderd woorden wordt voor elk cultuurhistorisch waardevol gebied omschreven wat kenmerkend is voor aspecten als verschijningsvorm, materiaal, kleur en detaillering. Deze typeringen dienen als toetsingskader bij bouwaanvragen in het betreffende gebied.
 • Gebiedstyperingen voor de gemeente Venlo (2013).

 

Bestemmingsplan 

 • Sinds de Beleidsnota Cultuurhistorie uit 2008 wordt bij alle bestemmingsplannen in Doetinchem rekening gehouden met cultuurhistorie. Sinds 1 januari 2012 is dat ook wettelijk verplicht. Hoe heeft de geschiedenis van het plangebied zich ontwikkeld en welke cultuurhistorisch waardevolle elementen horen daarbij?
 • Om cultuurhistorie goed in het bestemmingsplan te verankeren, is de essentie verwoord in een bondige tekst die bruikbaar is als cultuurhistorische paragraaf én overzichtelijk samengebracht in een kaartbeeld die de vertaling naar de plankaart vereenvoudigt. Een dergelijke gebiedstypering maakt de ruimtelijke kwaliteit concreet en helpt om de gebiedskarakteristiek te behouden.
 • Quickscans voor de gemeente Doetinchem (sinds 2010).

 

Cultuurhistorische waardenkaart

 • De gemeente Ede had behoefte aan een document waarin alle cultuurhistorische waarden objectief werden benoemd en gewaardeerd. Dat wil zeggen, een voor iedereen digitaal raadpleegbaar overzicht waarmee ze kunnen sturen, toetsen, informeren en inspireren. Niet alleen sectoraal binnen de monumentenzorg, maar ook integraal richting ruimtelijke ontwerpopgaven, scholing. recreatie, educatie en marketing.
 • Vanuit de disciplines aardkunde, archeologie, historische geografie, landschap, stedenbouw en bouwkunst zijn de cultuurhistorische en landschappelijke ontwikkeling, karakteristiek en potentie voor de totale gemeente op digitale kaartbeelden bijeen gebracht. De kaarten worden onderbouwd door een database en een toelichtend rapport. Op basis van een integrale gebiedswaardering zijn beleidsstrategieën uitgestippeld in de sfeer van bescherming, beheer en ontwerpopgaven.
 • Cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente Ede (2009-2012, i.s.m. Teake Bouma, Luuk Keunen, Nico Willemse en Jan Neefjes). Voor meer informatie klik hier. Eenvoudiger cultuurhistorische waardenkaarten zijn vervaardigd voor de gemeenten Assen, Gouda, Soest, Wageningen en Wijchen (2012-heden).

 

Omgevingscommissie

Jaarverslag 2012, uit het voorwoord van voorzitter Ben Verfürden:

 • ‘De nieuwe Omgevingscommissie van Tilburg ging op 1 januari 2012 van start. De gemeenteraad vraagt van de commissie een onafhankelijke en integrale advisering op het gebied van bouwen, monumenten, inrichting openbare ruimte en groenstructuren. De commissie wordt geacht bij de beoordeling van plannen ook te kijken naar de ruimtelijke inpassing van bouwwerken, en dus naar de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit. In de commissie zijn daarom de relevante disciplines vertegenwoordigd: stedenbouw, architectuur, cultuurhistorie, landschapsarchitectuur.’
 • ‘Bij een integrale planontwikkeling volgt één aanvraag om omgevingsvergunning en dus één advies van de Omgevingscommissie, dat is voor de opdrachtgever en ontwerper wel zo handig. Naast de meer reguliere en kleinere bouwplannen zijn met regelmaat de grote, belangrijke ontwikkelingsgebieden aan snee. De focus ligt op gebieden met een strategische ruimtelijke betekenis voor de stad Tilburg, gebieden die in sterke mate de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de stad bepalen: o.a. de binnenstad, de oude linten, de Spoorzone, de Piushaven en de Aabe.’
 • Als lid cultuurhistorie wil Leon van Meijel zijn kennis en expertise positief en constructief inzetten voor een nog mooier en interessanter Tilburg (2012-heden).