nieuws: Omgevingswet en monumentenbiotoop

De Omgevingswet in wording vraagt aandacht voor de omgeving van een monument. Dat ruimtelijke aspect kan in de monumentenbeschrijving worden opgenomen. Maar hoe definiëren we ‘omgeving’ en hoever strekt de invloed ervan? Deze vragen verkennen we in vier gemeenten. Het kunnen meewegen van de ‘monumentenbiotoop’ bij ontwerpopgaven vraagt om een concrete duiding ervan.

  • In de Bredase wijk Boeimeer bestaat de indirecte omgeving van de monumentale kerkgebouwen uit een assenkruis: twee haaks kruisende assen die de wijk structureren met kerkgebouwen op de vier uiteinden van die assen.
  • In Hoek van Holland en op Walcheren resulteert een cultuurhistorische verkenning o.a. in een lijst waardevolle panden. Het aspect omgeving is opgevat als ge-thematiseerde ruimtelijke stelsels die het verhaal vertellen en verschillende vormen kunnen aannemen: o.a. het schootsveld rond het fort als ‘verboden kring’ en de haakwal als beschutte rug voor de oudste monumenten in Hoek van Holland; en op Walcheren de ruilverkaveling als landschappelijke drager voor de boerderijen en de Manteling als bosrijke zone voor de inbedding van toeristenkerken en huisjesparken.
  • Op het voormalige werkeiland Lelystad-Haven wordt de omgeving van de aanstaande monumenten bepaald door de ensemblewerking van het ‘Stenen Kamp’ én door de onbebouwde randzone met dijktaluds die het eilandgevoel oproepen.

Reacties zijn gesloten.